Ansök till nationella styrelsen!

(English below)

Är du student och brinner för klimatet? Är du sugen på att omsätta din klimatångest i handling? Vill du utveckla kompetenser du inte visste att du hade tillsammans med andra drivna klimatkämpar? Sök då till Klimatstudenternas nationella styrelse! 

Klimatstudenterna hjälper Sveriges lärosäten att skyndsamt minska sina utsläpp i linje med sin egen forskning. Hittills har föreningen:

– Växt från ett fåtal studenter på SLU i Uppsala till 18 lokala grupper runt om i Sverige samt en internationell rörelse;

– Arrangerat tre nationella Klimatstudentkonferenser med klimatstudenter från hela landet;

– Genomfört två klimatrankingar av Sveriges lärosätens klimatarbete;

– Fått in krav på hållbarhetarbete i regeringens regleringsbrev till statliga lärosäten; 

– Genomfört namninsamlingar och drivit förändring på lärosäten i hela Sverige.

Styrelsen är ett glatt och fokuserat gäng. För att hinna med allt som behöver planeras och ordnas med så letar vi nu efter fem nya, peppade ledamöter. För att passa bra i rollen som styrelseledamot tror vi att du är väl insatt i klimatfrågan, har ett stort personligt engagemang i klimatfrågan och en stark vilja att agera. Tidigare erfarenheter av styrelsearbete eller tidigare engagemang i någon av klimatstudenternas lokala grupper är meriterande men inget krav.

Styrelsen arbetar efter Klimatstudenternas verksamhetsplan med organisation, internationalisering och påverkansarbete. Förutom det löpande styrelsearbetet genomförs varje år en ranking av lärosätenas klimatarbete och en nationell konferens. Sittande styrelseledamöter beskriver uppdraget som grymt roligt, lärorikt, stärkande för självförtroendet och en merit på CV:t. Det är lika utmanande som utvecklande, och ger garanterad chans att utvidga ditt nätverk av klimatengagerade! Tidsmässigt tar uppdraget uppskattningsvis 4-5 timmar i veckan, med perioder av högre och lägre arbetsbelastning. 

Uppdraget löper från den 10 maj 2021 fram till majstormötet 2022 (dvs. minst ett år). Sista ansökningsdag är måndag den 26:e april och intervjuer sker löpande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Ansök här: https://forms.gle/QPBjamHZJiYvtqwZ9 

——————————————–

Are you a student and passionate about the climate? Are you eager to turn your climate anxiety into action? Do you want to develop skills you did not know you had together with other driven climate activists? Apply for a position on Climate Students national board!

Climate Students help Sweden’s higher education institutions rapidly reduce their emissions in line with their own research. So far, Climate Students has;

– Grown from a few students at SLU in Uppsala to 18 local groups around Sweden and an international movement;

– Arranged three national Climate Student Conferences with Climate Students from all over the country;

– Carried out two Climate Actions Rankings of Sweden’s universities’ climate work;

– Helped the government to adjust the Universities appropriation letter to include sharper formulations on their role in the climate transition

– Carried out petitions and pushed for change at universities all over Sweden.

The National Board is an energized and inclusive group of people who mix joyful and serious business. In order to be able to keep up with everything that needs to be planned and arranged, we are now looking for five new, pepped members, one of whom will be responsible for being in contact with the international Climate Student Movement. To fit well in the role as a board member, we believe that you are well acquainted with the climate issues, have a great personal commitment to the climate issue and are eager to act. Previous involvement in one of the Climate Students’ local groups or of board work is a merit but not a requirement.

The board works according to the Climate Students’ plan of operations with the organisation, internationalization and advocacy work. In addition to the ongoing board work, a ranking of the higher education institutions’ climate work and a national conference are conducted every year. Sitting board members describe the commitment as incredibly fun, educational, strengthening self-confidence and a merit on the CV. It is as challenging as it is evolving, and is guaranteed to expand your network of climate-conscious people! In terms of time, the commitment takes an estimated 4-5 hours a week, with periods of higher and lower workload.

The commitment runs from May 10:th 2021 until the May meeting 2022 (i.e. at least one year). The last day to apply is Monday 26 April and interviews are ongoing. Great emphasis is placed on personal qualities. Apply here: https://forms.gle/QPBjamHZJiYvtqwZ9 

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.

Kontakta oss!