Climate Action Ranking 2023

Du hittar mer information i vår rapport där vi går in i detalj på hur vi gjort rankingen.

Klimatranking: Lärosätena inte i linje med Sveriges klimatmål

Klimatstudenterna släpper sin årliga Climate Action Ranking som rankar klimatarbetet på Sveriges universitet och högskolor. Rankingen baseras på en enkät som besvaras av Sveriges institutioner för högre utbildning. Svaren används sedan för att ranka lärosätenas klimatarbete.

Den globala uppvärmningen har överskridit 1,1 grader jämfört med förindustriell tid och klimatförändringarnas effekter är redan påtagliga. För att undvika att överskrida 1,5-gradersmålet fastslaget i Parisavtalet krävs omedelbara insatser. Klimatstudenterna släpper sin årliga Climate Action Ranking för att understryka lärosätenas roll i klimatomställningen och vikten av att de implementerar åtgärder som ligger i linje med den egna forskningen.

Rankningen baseras på lärosätenas flygutsläpp, klimatmål, handlingsplaner och måluppfyllelse. För klimatmålen undersöks sex områden: totala växthusgasutsläpp, tjänsteresor, energianvändning, inköp, finansiella investeringar och avfall.

Rankingen ger utrymme för lärosätena att reflektera kring sina klimatambitioner och se inom vilka områden det finns förbättringspotential.

Evan Eskilson, styrelsemedlem i Klimatstudenternas nationella styrelse

I år har 20 av Sveriges högskolor och universitet rankats där  Göteborgs universitet hamnade i topp. Rankingen visar att det finns stor spridning i lärosätenas klimatarbete, med störst variation i hur mycket lärosätena flyger per årsarbetskraft.

En märkbar trend är att flygandet har ökat påtagligt igen efter pandemin. Trots att detta var väntat visar det att lärosätena inte tillräckligt tagit till vara på lärdomar i hur de kan göra sig mindre beroende av flyg.

Granskningen av de svenska lärosätenas klimatmål visar att de inte är tillräckligt ambitiösa för att ligga i linje med Sveriges 2030-mål. Stora förändringar krävs i klimatarbetet framåt.

Sveriges universitet och högskolor har ett ansvar att ta på sig en ledande roll i klimatomställningen. Klimatstudenterna har som mål att lärosätena ska ligga så nära nollutsläpp som möjligt 2030.

Helene Andersson, ordförande i Klimatstudenternas nationella styrelse

Klimatengagemanget bland studenter är högt och rankingen främjar studenters möjlighet att utkräva ansvar från sina lärosäten.

Våra utbildningar är en investering för framtiden, men vilken typ av framtid väntar oss egentligen? Universitet och högskolor liksom samhället i stort måste vakna upp och agera på den klimatkris vi befinner oss i.  

Mikaela Schlesinger, styrelsemedlem i Klimatstudenternas nationella styrelse

Tidigare rankingar

Climate Action Ranking 2022

Climate Action Ranking 2021

Climate Action Ranking 2020

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.

Contact us!