Verktyg

För att rädda framtiden gäller det att vi nu kavlar upp ärmarna. Utsläppen måste halveras inom fyra år och genom att leva som de lär kan lärosätena visa vägen. Utvecklingsområdena och sturkturen ser olika ut på respektive lärosäte, och ni får i er grupp bestämma vilka sätt som passar er bäst.

Målet är att hjälpa lärosätena minska sina utsläpp med 16% per år vilket innebär en halvering på fyra år (dvs. till slutet av år 2022). Processen för att komma dit:

 1. Samla fakta: hur ser utsläppen på ert lärosäte ut? Det finns ofta information på lärosätets hemsida. Om ni inte hittar kan ni ta kontakt med miljöchefen/liknande. Oftast är flyget en stor utsläppskälla. Andra stora utsläppskällor kan vara mat och energi.
 2. Hjälp lärosätet anta målen. Genom de olika metoderna nedan, eller andra som passar er, kan ni hjälpa lärosätet att anta mål för att halvera sina utsläpp inom fyra år. Ju längre tid som går desto snabbare behöver utsläppen minska (vi uppdaterar kontinuerligt). Alla vinner på att rivstarta arbetet nu. Vi kommer även samarbeta nationellt för att visa på den stora efterfrågan som finns på att lärosäten ska leva som de lär.

Exempel på hur vi hjälper lärosäten att ställa om:

 • Samverkan med miljöansvariga, kårer och forskare Visa mer...
 • Namninsamling för att visa lärosäten vad studenter vill Visa mer...
 • Klimatlunch med lärosätens ledningar och styrelser Visa mer...
 • Klimatstrejk med Greta Thunberg på fredagar Visa mer...
 • Klimathackaton för att hitta vägar framåt Visa mer...
 • Klassbesök för att engagera Visa mer...

——————————————————————————–

Hör gärna av er till oss för att få fler tips

Material

Använd gärna materialet i er klimatstudentgrupp eller för att sprida ordet om oss.

Nationella föreningen har två roll ups som lokala grupper gärna får använda för sina evenemang. Transport till och från Uppsala sköts av den lokala gruppen. Kontakta den nationella styrelsen om ni vill låna dem.

Affisch A3

Presentation miljöchefer

Presentation workshop

Bra att veta för nya grupper

Verksamhetsplan läsåret 2019-2020

Låna roll-ups

Faktaunderlag

Klimatstudenternas mål 

Klimatstudenterna har som mål att lärosätenas utsläpp ska halveras inom fyra år med start år 2018 och vara nere på noll senast år 2030. Dessa siffror baseras på 1,5 gradersmålet, tar hänsyn till rättviseaspekten och räknar inte med NET:s (Negative Emission Technologies). Läs bakgrunden till våra mål nedan.

 • Halvering år 2022 och noll 2030 Visa mer...
 • 1,5 gradersmålet Visa mer...
 • Rättviseaspekten Visa mer...
 • Negativa utsläpp Visa mer...

Lärosätenas utsläpp

Lärosätenas rapportering av utsläpp till Naturvårdsverket. Här kan ni hitta statistik om bland annat antal flygresor och utsläpp från olika delar av verksamheten.

Kontakta miljöledningen på ert lärosäte och läs på ert lärosäte för att få mer data på utsläppen.

Reportage om att universitet och högskolor är de statliga myndigheter som står för störst utsläpp av koldioxid från flygresor i Sveriges Radio.

Reportage om myndigheternas ökande utsläpp i Sveriges Radio.

Under klimatstudentkonferensen diskuterade en expertpanel lärosätenas utsläpp och roll i klimatkrisen i ett panelsamtal.

Lagar och avtal

En stor seger år 2019 var att vi fick in en formulering om hållbar utveckling (om än inte så skarp som vi förespråkade) i 2020 års regleringsbrev. Formuleringen lyder:

“Hållbar utveckling

Universitet och högskolor ska redovisa för hur lärosätet har utvecklat sina processer för att främja en hållbar utveckling (1 kap. 5 § högskolelagen) inklusive hur de har följt upp rekommendationerna i Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering 2017. Lärosätena ska även redogöra för hur relevanta delar av arbetet med att främja en hållbar utveckling har kopplats till miljöledningsarbetet, uppföljningen av resultaten i Naturvårdsverkets ranking och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I redovisningen ska även framgå hur lärosätet avser att arbeta under kommande år för att ta ytterligare steg för att stärka arbetet med att främja en hållbar utveckling.” 

Högskolelagen innebär bl.a. följande paragrafer som är helt i linje med vad Klimatstudenterna vill:

 • Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.
 • Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Parisavtalet, som är ratificerat av Sverige, säger att vi ska begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader med ansträngningar för att hålla den till 1,5 grader. Avtalet säger även att utsläppsminskningar ska göras i linje med den bästa forskningen och ta hänsyn till rättviseaspekten.

Förordning om miljöledning i statliga myndigheter ,där det bland annat står att “miljöutredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Utredningen ska innehålla uppgifter om de miljökrav i lag och annan författning som rör verksamheten.”

Artiklar 

Forskares debattartikel om halvering av utsläppen inom fyra år.

Forskares debattartikel om att lärosäten måste gå före genom att leva som de lär.

Forskares debattartikel om att universiteten bör visa vägen i klimatfrågan.

Klimatstudenterna Lund om universitetens roll i Sydsvenskan och på LU:s hemsida.

UN Environments Emissions Gap Report 2017. “The overarching conclusions of the report are that there is an urgent need for accelerated short-term action and enhanced longer-term national ambition, if the goals of the Paris Agreement are to remain achievable” (s. xiv).

Goda exempel

Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet ska halvera utsläppen från flyg på fyra år med start 2019!

Malmö universitet ska halvera sina utsläpp från resor till 2024!

Umeå medicinska studentkår slutar flyga!

“Bristol University declares climate emergency”, artikel i BBC News.

Förslag från Kevin Anderson: The University of Manchester to demonstrate global leadership by making an equitable contribution to tackling climate change

“Thinking of Flying? Think again…” Intervju med Kevin Anderson om flygresor inom akademin.

Ideellt engagemang

Motivationsfaktorer för ideellt engagemang.

Grafisk profil

För användning av Klimatstudenternas logotyp kontakta oss.

Logotyp vit

Logotyp svart

Omslagsbild

Vårt typsnitt är Playfair display

Våra färger

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.

Kontakta oss!